+972508438438 [email protected]

שכר מינימום כמה אתם אמורים להרוויח

שכר מינימום בישראל

Pregnancy and maternity leave

+972508438438 [email protected] Facebook Twitter Youtube Pinterest Linkedin Instagram  הריון וחופשת לידה: זכויות וחובות של העובדת והמעסיק WhatsApp https://wa.me/+972508438438 Contact us Click Here © All Rights Reserved You don’t have to go through

Read More »
שעות העבודה של העובד, פנקס שעות

work hours

זכויות עובדים:
עובדים זכאים לדעת את שעות העבודה שלהם ואת זכויותיהם הנובעות מכך, כגון תשלום שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית.
עובדים רשאים לעיין בפנקס שעות העבודה שלהם ולקבל העתק ממנו.
במקרה של חשד להפרת זכויות, עובדים יכולים לפנות למשרד העבודה והרווחה או להתייעץ עם עורך דין.
לסיכום:
ניהול פנקס שעות עבודה תקין הוא חובה חוקית חשובה הן עבור המעסיק והן עבור העובדים. הקפדה על ניהול פנקס עבודה מסודר ומדויק תסייע במניעת סכסוכים משפטיים ותבטיח את זכויותיהם של כל הצדדים.

Read More »
שכר מינימום בישראל

minimum wage

החל מיום 01.04.2024 עליכם לקבל לפחות 5,880.02 ₪ למי שמועסק במשרה מלאה במשכורת חודשית קבועה
אם אתם עובדים לפי שעה אז לפחות 32.30 ₪
מרוויחים לפי יום אז לפחות 271.39 ₪
אם אתם עובדים לפי ימי עבודה אז לפחות 235.2 ₪

Read More »
פיטורים מהעבודה, מה הזכויות שלך

Dismissal

פיטורים מהעבודה מה מגיע לכם
פיטורים הם אירוע משמעותי וקשה עבור כל עובד. חשוב לדעת מה מגיע לכם במקרה של פיטורים, הן מבחינה כספית והן מבחינה חוקית.

חלק מהזכויות שלכם:

פיצויי פיטורים: זכאים לפיצויי פיטורים בגובה שכר חודשי לכל שנת ותק.
דמי הודעה מוקדמת: זכאים לדמי הודעה מוקדמת בגובה שכר חודשי לכל שנת ותק, עד 12 חודשים.
ימי חג: זכאים לפדיון ימי חג שלא נוצלו.
חופשה שנתית: זכאים לפדיון חופשה שנתית שלא נוצלה.
ביטוח לאומי: זכאים להגיש תביעה לדמי אבטלה.
פנסיה: זכאים למשוך את כספי הפיצויים שהופרשו עבורכם.

Read More »

work-from-home

עובדים מהבית?

זכויות:

שכר מינימום: זכאים לשכר מינימום לא פחות מעובדים במשרד.
שעות עבודה ומנוחה: זכאים לאותן שעות עבודה ומנוחה כמו עובדים במשרד.
ציוד עבודה: המעסיק מחויב לספק לכם את הציוד הדרוש לעבודה מהבית.
השתלמויות והכשרות: זכאים להשתתף בהשתלמויות והכשרות כמו עובדים במשרד.
ביטוח לאומי: זכאים לביטוח לאומי כמו עובדים במשרד.
פנסיה: זכאים להפרשות לפנסיה כמו עובדים במשרד.

Read More »
Daniel Shemer

Students say

WhatsApp

https://wa.me/+972508438438

Contact us

Click Here